Rejestracja Przypomnij hasło
pl en ru

Menu

Strona Główna Cennik Demo O nas FAQ Jesteśmy w prasie Kontakt


Regulamin świadczenia usług przez portal www.4hs.pl

 
§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Usługi sprzedawane za pośrednictwem portalu www.4hs.pl  adresowane są do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, prowadzących działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez 4HS sp. z o.o. za pośrednictwem portalu, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Usługi dostępne na portalu świadczone są przez 4HS sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościerzyńska 7, 60-446 Poznań, KRS  0000499011, NIP 7811893484.


§ 2
Definicje

 

 1. Portal – portal www.4hs.pl .
 2. Sprzedający – 4HS sp. z o.o.
 3. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.
 4. Usługa – usługa oferowana przez Portal.
 5. Uczestnik szkolenia – osoba która została skierowana na szkolenie.


§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do sprawnego korzystania z usług oferowanych przez portal, niezbędne jest posiadanie łącza internetowego, o przepustowości umożliwiającej oglądanie filmów w jakości HD z przepływnością 1Mbps.
 2. Portal powinien prawidłowo wyświetlać się na wszystkich przeglądarkach, jednak został zoptymalizowany dla przeglądarek Internet Explorer 8+, FireFox, Google Chrome i Opera w wersji RC przeglądarek.
 3. Klient musi posiadać aktywne konto e-mail i korzystać z niego.


§ 4
Zakup usług

 

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich.
 2. Wiążąca dla stron jest cena w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu DotPay.
 4. Firmy prowadzące działalność gospodarczą w branży bhp korzystają z opustów do 55 % od ceny wyjściowej.
 5. Rabaty nie sumują się z ofertami specjalnymi, chyba że zasady danej promocji mówią inaczej.
 6. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Zakup usług możliwy jest za pośrednictwem konta na portalu, tak więc w celu zakupienia usługi, Klient zakłada konto lub loguje się na  posiadane konto.
 8. Transakcję należy uznać za zawartą po opłaceniu kwoty faktury Pro-Forma, przesłaniu klientowi kodów dostępów do poszczególnych usług oraz faktury VAT.
 9. Wszelkie konsekwencje podania błędnych lub niekompletnych danych obciążają, odpowiednio, Klienta lub Uczestnika szkolenia.
 10. Płatność powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, po tym terminie Sprzedający może uznać zamówienie za nieaktualne.
 11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 12. Jeżeli Klient uzna, że chciałby zamienić zakupione a nie rozpoczęte usługi na inne, o takiej samej wartości lub tańsze, powinien skontaktować się ze Sprzedającym w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00 drogą mailową, na adres: biuro@4hs.pl.

 


§ 5
Zasady korzystania ze szkoleń

 

 1. W trakcie szkolenia można robić przerwy, ale dopiero po zakończeniu każdej lekcji i udzieleniu odpowiedzi na pytanie kontrolne.
 2. Jeżeli przerwiemy lekcję, lub nie odpowiemy na pytanie po niej, system przy kolejnym logowaniu cofnie nas do początku tej lekcji, której nie zakończyliśmy udzieleniem odpowiedzi na pytanie kontrolne.
 3. Prezentowany podczas szkoleń materiał jest własnością Sprzedającego i jest przeznaczony do indywidualnego wykorzystania w ramach Szkoleń BHP, prowadzonych za pośrednictwem portalu.
 4. W pojedynczym szkoleniu może uczestniczyć tylko jedna osoba, dla której zakupiono dostęp do usługi.
 5. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy więcej niż jedna osoba to znaczy, że zostały złamane zasady niniejszego Regulaminu, a tym samym złamane zostało prawo.
 6. Świadome lub nieświadome kopiowanie, i / lub rozpowszechnianie i wykorzystanie prezentowanego materiału w jakikolwiek inny sposób, niż do prowadzenia indywidualnych szkoleń za pośrednictwem Portalu, jest niedozwolone.
 7. Prezentowany materiał jest chroniony prawem autorskim.
 8. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich będzie ścigane.
 9. Portal posługuje się plikami cookies, a zasady ich stosowania zostały opisane w Polityce cookies.


§ 6
Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Sprzedający oświadcza, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania przepisów prawa.  
 2. Sprzedający nie uważa za wadę w świadczeniu usługi, problemów Uczestnika szkolenia z uczestnictwem w szkoleniu, spowodowanych złą lokalizacją (brak zasięgu Internetu lub zbyt słaby sygnał) podczas korzystania z usługi lub złą jakością łącza. W przypadku zawieszania się filmów, należy skontaktować się z dostawcą łącza internetowego.
 3. Na stronie internetowej Sprzedającego mogą znajdować się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 4. Klient ma świadomość, że oferowane usługi mogą nie pasować w 100% do jego klientów, ale akceptuje ten fakt, i rozumie, że nie jest to powodem do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 5. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do kogokolwiek w przypadku strat, łącznie z utratą zysków, przychodów lub kontraktów, wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub materiałów publikowanych w Portalu.
 6. Sprzedający nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Klienta lub Uczestnika szkolenia, bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Klienta lub Uczestnika szkolenia, wirusów komputerowych.
 7. Sprzedający nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
 8. Klient lub Uczestnik szkolenia odpowiadają za ewentualne szkody powstałe w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.
 9. Portal jest responsywny i może być odbierany na tabletach i smart fonach, jednak ze względu na dużą ilość wersji różnych przeglądarek, Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za jakość ich działania, a tym samym komfort odbioru, zwłaszcza w tańszych modelach.


§ 7
Ochrona danych osobowych

 

 1. Sprzedający pełni funkcję administratora danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zakupionych usług.
 3. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiadomości, o korzystaniu przez Klienta bądź Uczestnika szkolenia, z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta lub Uczestnika szkolenia w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie następującymi przepisami:

a) ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997.113.883 z późn. zmianami),
b) ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zmianami),
c) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004.100. 1024 z późn. zmianami).

 


§ 8
Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin pełni funkcję ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Zmiany Regulaminu są, publikowane na stronie internetowej.
 3. Wersję opublikowaną należy uważać za obowiązującą.
 4. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Portalu lub usług  można kierować na adres e-mail: biuro@4hs.pl.
 6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 7. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd Gospodarczy w Poznaniu.


Poznań, 02.01.2015 r.